Articles

Government at War

Illustration: I see, you see.

from original in Norwegian by Bård Einar Rimereit

Government at war, they are we in there, we are the ones out there.

They fight with beaks and claws for the fundamental greenwashing that breaks down our nature, fauna, biotope, environment, landscape, society, and people. The megalomaniac madness, to become the greatest, to be part of the greatest world domination, captured by the great Lebensraum, the great elite, the expert panel. Colony ladies and Colony gentlemen, with stress suitcase, briefcases, nicely dressed in silk gloves.

The island people, the mountain people, the village people, the coastal people, the Sami, the farmers, the fishermen, the hunters, the gatherers, all a stumbling-block under their feet.

Environmental protection, nature protection, diversity protection, biotope protection, cultural protection, social protection, human protection, watercourse protection stand in their way.

We are out there in the frost and wind, they are in there.

The heat is inside us, we share it. The cold inside them, they share.

We see with the third, inner, warm, clear eye.

Those whom they call we, see themselves in there, the eye is turned inwards, the light outside, too bright, turns away. Where should they run to with their views and thoughts, out and into lobbies, offices, and halls. Expert panels.

We as they call them, see their backs, not their eyes, they turn away, will not meet, our gaze, our hope, our desire, our life.

If we turn away a little, we get gaze, dagger, gaze in the back.

We take care, are prepared, understand, see. The stressed agenda smiles. The empty ignoring unrecognizable, unappreciative but panicky eyes.

The third warm, clear, inner eye, sees, understands, understands what is happening. An army looks in alertness and dream vision.

Illustrasjon: Eg ser, du ser.

av Bård Einar Rimereit

Regjering i krig, de er vi der inne, vi er de der ute.

De kjemper med nebb og klør for den fundamentale grønnvaskingen som bryter ned vår natur, fauna, biotop, miljø, landskap, samfunn og folk. Den gigantonomiske galskap, å bli størst, være med på det største verdensherredømmet, fanget av det store Lebensraum, den store eliten, ekspertpanelet. Kolonidamer og Koloniherrer, med stresskoffert, dokumentmapper, pent oppkledd med silkehansker.

Øyfolket, fjellfolket, landfolket, kystfolket, samer, bønder, fiskere, jegere, samlere, en hemsko under deres fot.

Miljøvern, naturvern, mangfoldvern, biotopvern, kulturvern, samfunnsvern, menneskevern, vassdragsvern, står i veien for dem.

Vi er der ute i frost og vind, de er der inne.

Varmen er inni oss, vi deler den. Kulden inni seg, den deler de.

Vi ser med det tredje, indre, varme, klare øyet.De som de kaller vi, ser seg selv der inne, øyet er vendt innover, lyset ute, for sterkt, snur seg vekk. Hvor skal de løpe hen med sine vyer og tanker, ut og inn i lobbyer, kontor og saler. Ekspertpaneler.

Vi som de kaller de, ser deres rygg, ikke deres øyne, de snur seg vekk, vil ikke møte, vårt blikk, vårt håp, vårt ønske, vårt liv.

Om vi snur litt vekk, vi får blikk, dolk, blikket i ryggen.

Vi passer på, beredt, forstår, ser. De stressede agendasmilene. De tomme ignorerende uanerkjennende men paniske blikkene.

Det tredje varme, klare, indre øyet, ser, forstår, skjønner det som skjer. En hærskare ser i våkenhet og drømmesyn.

1 Comment

  1. Pingback: calm your nervous system

Send this to a friend